Grantiau i Gyhoeddwyr (Saesneg)

Cefndir

Ers 2003, Cyngor Llyfrau Cymru sydd wedi bod yn gyfrifol am yr holl gynlluniau ar gyfer cefnogi cyhoeddi llenyddol, yn Saesneg yn ogystal ag yn Gymraeg, a weinyddid gynt gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Hefyd, o 2004/05 ymlaen, mae'r Cyngor wedi derbyn cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn ymestyn ei gefnogaeth i gyhoeddi Saesneg i feysydd newydd, gyda'r pwyslais ar gefnogi ystod ehangach o lyfrau. Cyngor Llyfrau Cymru bellach yw'r brif ffynhonnell nawdd ar gyfer cyhoeddi Saesneg yng Nghymru.

Beth a gefnogir?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnig grantiau i gyhoeddwyr tuag at gyhoeddi llyfrau a chylchgronau llenyddol yn Saesneg; y mae hefyd yn gallu cyfrannu tuag at gynlluniau marchnata, cyflogi staff golygyddol a marchnata, a blaendaliadau neu gomisiynau i awduron a/neu darlunwyr llyfrau sydd wedi'u hanelu at farchnad eang. Gweler y Crynodeb o'r Grantiau sydd ar gael i gefnogi cyhoeddiadau Saesneg.

Pwy sy'n cael gwneud cais am grant?

Yn gyffredinol, cyhoeddwyr yng Nghymru yn unig sy'n gymwys i dderbyn grant. (Gall cyhoeddwr o'r tu allan i Gymru fod yn gymwys ar gyfer Grant Llyfrau Llenyddol Unigol pan fo'r llyfr o ddiddordeb Cymreig arwyddocaol, a lle gall y cyhoeddwr ddangos nad oes cyllid arall ar gael.) Rhaid bod gan gyhoeddwyr raglenni cyhoeddi rheolaidd, neu gynlluniau cadarn i sefydlu rhaglen, a'r gallu i werthu eu cynnyrch trwy Gymru gyfan a'r tu hwnt. Nid yw awduron yn cael ymgeisio am grantiau gan y Cyngor Llyfrau. Gweler Gwybodaeth i Awduron.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru hefyd yn gweinyddu cynlluniau grant i lyfrwerthwyr. Gweler Gwybodaeth i Lyfrwerthwyr.

Sut mae'r drefn ymgeisio yn gweithio?

Dyfernir grantiau ddwywaith y flwyddyn gan y Panel Grantiau Cyhoeddi Saesneg. Fel arfer, bydd y Panel yn cwrdd ym mis Chwefror a mis Gorffennaf. Cyhoeddir dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ymlaen llaw. Fel arfer, ni chynigir grantiau fwy na dwy flynedd cyn y dyddiad cyhoeddi arfaethedig. Am ragor o wybodaeth, gweler y canllawiau ar gyfer pob cynllun.

A yw Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnig grantiau neu fenthyciadau ar gyfer prosiectau sy'n debyg o wneud elw?

Yn gyffredinol, cyfraniadau tuag at golledion disgwyliedig yw grantiau cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru. Nid yw'r Cyngor yn cynnig benthyciadau. Er hynny, anelir nifer o gynlluniau bellach at gynlluniau cyhoeddi poblogaidd, lle bydd yr elw o'r cynlluniau hynny yn cael ei ailfuddsoddi mewn cyhoeddi llyfrau. Gweler, yn arbennig, Cynllun Blaendaliadau / Comisiynau i Awduron a Darlunwyr a'r Cynllun Grantiau Marchnata ar gyfer llyfrau Saesneg.

Ai Cyngor Llyfrau Cymru yw'r unig gorff sy'n rhoi grantiau i gyhoeddwyr?

Y mae'r cyrff canlynol hefyd yn gweinyddu cynlluniau sy'n agored i geisiadau gan gyhoeddwyr:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Mae'r corff hwn yn cynnig grantiau ym meysydd hyfforddi, cyfnewid rhyngwladol (trwy ei asiantaeth, Celfyddydau Cymru Rhyngwladol), gweithgarwch sy'n cyfuno nifer o'r celfyddydau, gweithgarwch cymryd rhan, amrywiaeth diwylliannol a rhai meysydd eraill. Nid yw'n ariannu cynhyrchu yn ymwneud â chyhoeddi.

Cyfnewidfa Lên Cymru
Mae'r corff hwn yn cynnig grantiau tuag at gyfieithu llenyddiaeth o Gymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg, i ieithoedd eraill. Nid yw'n ariannu cyfieithu i'r Gymraeg.

Y mae grantiau a chymorth arall ar gael hefyd i fusnesau bychain yn gyffredinol. Gweler Sut mae cychwyn fel cyhoeddwr? isod.

A yw Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnig cymorth i gyhoeddwyr heblaw grantiau?

Cynigir gwasanaethau golygu, marchnata, dylunio, cyfanwerthu a dosbarthu i bob cyhoeddwr yng Nghymru. Ceir gwybodaeth lawn trwy glicio yma.

Sut mae cychwyn fel cyhoeddwr?

Y mae'r Publishers' Association a'r Independent Publishers Guild yn cynnig gwybodaeth (llawer ohoni'n ddi-dâl) a gwasanaethau i'r sawl sy'n dymuno sefydlu a datblygu busnes cyhoeddi neu ddilyn gyrfa yn y maes. Mae Menter Ddiwylliannol yn cynnig cyngor busnes i gwmnïau a grwpiau diwylliannol a chelfyddydol yng Nghymru. Ceir gwybodaeth am grantiau, hyfforddiant a phob cymorth arall sydd ar gael i fusnesau bychain yn gyffredinol trwy gysylltu â www.businessconnect.org.uk.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein