Darllen Dros Gymru 2015

Llwyddiant i Ddarllenwyr Ifanc o bob cwr o Gymru

Daeth cannoedd o blant brwdfrydig at ei gilydd ar 16 a 17 Mehefin i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan y Cyngor Llyfrau ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth yn llawn cyffro wrth i 29 o dimau o ysgolion ledled Cymru gystadlu am wobrau arbennig trwy drafod ystod eang o lyfrau a chyflwyno perfformiadau’n seiliedig ar gyfrolau penodol a ddarllenwyd ganddynt.

Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau yw penllanw’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy Gymru dros sawl mis, gyda disgyblion yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli eu siroedd.

Disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 oedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ddydd Mawrth, 16 Mehefin. Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, gipiodd y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies, am drafod Y Dyn Gwyrdd a’r Coed Teg gan Manon Steffan Ros (Y Lolfa) ac am eu cyflwyniad gwych o Na, Nel! gan Meleri Wyn James (Y Lolfa). Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol Pen Barras, Sir Ddinbych, a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth. Yr ysgol honno hefyd gipiodd y wobr am y grŵp trafod gorau, a ddyfarnwyd gan Gareth William Jones. Ysgol Llannon, Sir Gaerfyrddin, gafodd y drydedd wobr. Ysgol Bronllwyn, Rhondda Cynon Taf, oedd enillwyr Tlws Coffa Anwen Tydu am y cyflwyniad dramatig gorau, gyda’u cyflwyniad yn seiliedig ar Na, Nel!, gyda Heulwen Davies yn beirniadu.

Tro disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 oedd hi ddydd Mercher, 17 Mehefin, a bu cystadlu brwd am y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies. Fe’i henillwyd eleni gan Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd, gydag Ysgol Pentreuchaf, Gwynedd, yn ail ac Ysgol Gymraeg Santes Tudful, Merthyr Tudful yn drydydd.

Ysgol Pentreuchaf gipiodd Tlws Coffa Anwen Tydu, gyda’u cyflwyniad yn seiliedig ar nofel Angharad Tomos, Darn Bach o Bapur (Carreg Gwalch), a Dr Kate Woodward oedd yn beirniadu’r gystadleuaeth honno. Ysgol Gymraeg Treganna enillodd y wobr am y grŵp trafod gorau; eu dewis hwy o gyfrol oedd Ci Rhyfel, nofel wedi’i haddasu gan Gareth F. Williams (Gomer), a’r beirniad y tro hwn oedd Menna Lloyd Williams.

Fel rhan o weithgareddau’r rowndiau cenedlaethol, cafodd y plant a’r athrawon gyfle i fwynhau sesiynau yng nghwmni Meleri Wyn James, awdur nifer o lyfrau i ddarllenwyr ifanc. Cwmni Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru 2013–15, gafodd y disgyblion hŷn y diwrnod canlynol. I lawer o blant, mae’r cysylltiad personol hwn ag awdur yn medru eu hysbrydoli i ddatblygu eu hoffter o ddarllen ac o ysgrifennu.

Dywedodd Medi Jones-Jackson, Swyddog Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau: "Mae nod Darllen Dros Gymru yn syml: cael plant o bob cwr o Gymru yn darllen. Trwy ddadansoddi a pherfformio’r hyn maen nhw wedi’i ddarllen, mae’r plant yn gallu defnyddio’u dychymyg a dod â’r straeon sydd rhwng y cloriau yn fyw. Roedd yn bleser gweld y plant yn fwrlwm o frwdfrydedd yn y rowndiau cenedlaethol, ac mae ein diolch i'r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i’r athrawon a’r cefnogwyr eraill sy’n sicrhau llwyddiant y digwyddiad hwn."

Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Dalen, Dref Wen, Gomer, Carreg Gwalch, Y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily – gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y rowndiau cenedlaethol i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim.

Ysgol Gynradd Tre Ioan yn Bencampwyr BookSlam

Cynhaliwyd y Rownd Genedlaethol yn Aberhonddu yr wythnos hon, a gwelwyd cannoedd o ddisgyblion cynradd o bob cwr o Gymru’n cystadlu i fod yn bencampwr cenedlaethol. Eu tasg oedd creu argraff ar y beirniaid mewn dwy rownd – sef trafodaeth 10 munud, a chyflwyniad dramatig 8 munud, yn seiliedig ar eu dewis o lyfrau.

Arôl diwrnod o gystadlu brwd, Ysgol Tre Ioan o Sir Gaerfyrddin a ddyfarnwyd yn bencampwyr BookSlam, ar ôl iddynt greu argraff arbennig ar feirniad y trafodaethau gyda’u gwybodaeth o nofel gan Neil Morgan, Teabag the Magnificent and the Road to Wembley. Yn rownd y cyflwyniadau, syfrdanwyd y beirniad gan eu dehongliad lliwgar o nofel Paul Manship, Charlie Underwood Fights Back.

Yn ystod y dydd, cafodd yr holl blant a’r athrawon gyfle hefyd i fwynhau sesiwn rhagorol gyda’r awdur gwadd Shoo Rayner, awdur nifer o lyfrau i blant, yn cynnwys Dragon Gold a gyhoeddwyd gan Firefly Press.

Dywedodd Medi Jones-Jackson, Swyddog Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau: "Mae nod BookSlam yn un syml, sef cael plant o bob cwr o Gymru i ddarllen. Trwy ddadansoddi a pherfformio’r hyn maent wedi’i ddarllen, gallant ddefnyddio’u dychymyg i ddodâ’r llyfrau’n fyw yn eu cyflwyniadau. Pleser o’r mwyaf oedd gweld y plant yn byrlymu o frwdfrydedd yn ystod rownd genedlaethol BookSlam; hoffem ddiolch yn ddiffuant i’r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i’r athrawon a’r cefnogwyr eraill sy’n gwneud y digwyddiadau hyn yn bosibl."

Cipiwyd yr ail safle gan Ysgol Gynradd Glanyfferi, Sir Gaerfyrddin, a’r trydydd safle gan Ysgol Gynradd Sully, Caerdydd. Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Pont, Carreg Gwalch, Firefly a’r Lolfa – gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y cystadlaethau i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim fel cofnod o’r achlysur.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com