Rhannwch Stori ar Ddiwrnod y Llyfr

26 Chwef 2018

Dathlu Straeon. Caru Darllen. Sut fyddwch chi'n dathlu?

Mae Diwrnod y Llyfr 2018 ar fin cyrraedd ac mae yna bob math o ffyrdd y gallwch chi ymuno  â'r dathlu. Bydd amryw o ddathliadau a digwyddiadau ledled Cymru dros y cyfnod hwn  – y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.

Dengys ymchwil fod darllen er mwyn pleser a mwynhad yn cael mwy o ddylanwad ar lwyddiant addysgol plant na statws cymdeithasol ac economaidd eu teulu (OECD, 2002), felly mae annog pobl i gael blas ar lyfrau ac i ddathlu'r mwynhad sydd ynghlwm  â darllen yn bwysicach nag erioed.

Eleni, bydd yr ymgyrch yn annog pobl i rannu stori am ddeng munud o leiaf, er mwyn dathlu a mwynhau'r buddion sydd ynghlwm  â darllen. Dywedodd Angharad Sinclair, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru, ei fod yn gyfle i rannu straeon a chariad at ddarllen gydag eraill: 'Wrth ddathlu a rhannu straeon gallwn ysbrydoli ac annog eraill i wneud yr un peth. Dyw e ddim yn ddiwrnod i wisgo gwisg ffansi yn unig! Yn hytrach, mae'n gyfle i ddathlu rhywbeth rydym ni i gyd yn ei wneud bob dydd mewn rhyw fodd neu'i gilydd. Trwy rannu stori am ddeg munud gallwch ddechrau ysgogi cariad at ddarllen, sef un o'r anrhegion gorau erioed a fydd yn para am oes!'

Gallwch ymuno  â'r hwyl ar-lein ar y gwefannau cymdeithasol, drwy gymryd rhan yn ein her #hunlyfr a rhannu llun ohonoch eich hun gyda'ch hoff lyfr, neu yn rhannu stori gyda rhywun neu rywbeth! Cofiwch ddefnyddio’r hashnod #hunlyfr, a byddwch yn gallu ennill pecyn o lyfrau yn wobr. Am fwy o wybodaeth a syniadau ewch i  http://readingwales.org.uk/cy/diwrnod-y-llyfr/

'Ein bwriad yn syml,' meddai Angharad, 'yw annog plant, disgyblion ysgol, rhieni a phobl ledled Cymru i dynnu hunlun yn eu dangos yn rhannu stori neu'n dal llyfr, ac i lwytho'r llun ar Twitter, Facebook neu Instagram gan ddefnyddio'r hashnodau #hunlyfr ac #diwrnodyllyfr. Wrth greu casgliad helaeth o hunluniau #hunlyfr, gallwn ddangos i'r byd bod Cymry o bob oed am ddathlu darllen, a'u bod wrth eu bodd  â llyfrau o bob math.'

Mae cyfle hefyd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth arbennig sy'n cael ei rhedeg ar y cyd gyda'r comig Mellten. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb, a gellir naill ai gwblhau'r stribed cartŵn Capten Clonc (mae fersiwn i'w brintio ar wefan mellten.com), neu greu cymeriad neu stribed cartŵn newydd. Bydd y plentyn buddugol yn ennill darn o waith celf gwreiddiol gan grëwr Mellten, Huw Aaron, a thocyn teulu ar gyfer Gŵyl y Gelli 2018, a bydd ei stribed yn cael ei gynnwys yn y rhifyn nesaf o Mellten! Bydd yr ysgol fuddugol hefyd yn ennill gwobr, sef ymweliad gan Huw Aaron i gynnal gweithdy creu cartŵn.

Mewn ymateb i rai o argymhellion yr  Adolygiad o Lyfrau Cymraeg ar gyfer Plant ac Oedolion Ifanc (Prifysgol Caerdydd), a gyhoeddwyd yn yr hydref, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi trefnu noson ddifyr yng nghwmni Dr Siwan Rosser o Brifysgol Caerdydd, y Prifardd Mererid Hopwood, y gwyddonydd a'r Athro Emeritws Deri Tomos, a'r awdur, y cartwnydd a'r cyflwynydd Siôn Tomos Owen, a fydd yn trafod darllen er pleser yng nghyd-destun llenyddiaeth plant a phobl ifanc. Wrth lansio ymgyrch  Y Gorau o'r Goreuon, bydd y panel yn trafod eu hoff lyfrau i blant a phobl ifanc, ac yn gofyn beth sydd yn gwneud llyfr yn un apelgar, a sut mae dewis pa lyfrau i'w hystyried ymhlith y Gorau o'r Goreuon.

Ar gyfer ysgolion, cynhelir digwyddiad arbennig fore Mercher, 7 Mawrth 2018 yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin, sef Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, gyda llwyth o enwogion o fyd llenyddiaeth plant yn diddanu cannoedd o blant yr ardal, rhwng 8 a 13 mlwydd oed. Bydd y sioe yn cynnwys Mererid Hopwood, Meleri Wyn James, Aneirin Karadog, Huw Davies, Bardd Plant Cymru Casia Wiliam a'r cartwnydd Huw Aaron.

Bydd hefyd fersiwn Saesneg o'r sioe, sef y Biggest Book Show on Earth, yn digwydd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar 28 Chwefror ac yn cynnwys yr awduron Steven Butler, Frank Cottrell-Boyce, Malachy Doyle, Atinuke, Tracey Corderoy a Steven Lenton, a Jonathan Meres.

Ychydig wythnosau yn  ôl, roedd Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gadarnhau bod cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr ar gael yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed  – ac am bris arbennig o  £1! Mae  Na, Nel!: Un Tro...  gan  Meleri Wyn James, sydd yn cynnwys lluniau deniadol John Lund, wedi ei chyhoeddi gan  wasg y Lolfa  ar gyfer dathliadau Diwrnod y Llyfr. Mae’r archebion am y llyfr hwn wedi bod yn hedfan i mewn, felly edrychwch am gopi yn eich siop lyfrau neu eich llyfrgell leol!

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: 'Rydym yn falch o gefnogi Diwrnod y Llyfr yng Nghymru ac yn teimlo ei fod yn ddigwyddiad pwysig sydd yn cael ei ddathlu mewn ysgolion, llyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar y cyfryngau. Mae'n gyfle arbennig i bwysleisio'r dewis gwych o ddeunydd darllen sydd yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt.'

Yn ogystal  â chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng Nghymru hefyd yn derbyn nawdd gan y llyfrwerthwyr Waterstones. Bydd gan y cwmni siop lyfrau dros dro yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin a Chanolfan y Celfyddydau, Aberystywth, lle y cynhelir sesiwn arwyddo gyda’r awduron. Meddai Steve Gane ar ran Waterstones: 'Mae Waterstones yn falch o gefnogi'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru ar Ddiwrnod y Llyfr, ar y cyd  â Chyngor Llyfrau Cymru. Mae'r Cyngor yn chwarae rhan hanfodol yn y sector lenyddol, ac mae ein partneriaeth barhaus ar Ddiwrnod y Llyfr yn brawf o hynny.'

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com