Nid Stori Sydyn ond Cariad am Oes

26 Ion 2012

Mae cwpl o Gasnewydd a gwrddodd am y tro cyntaf mewn llyfrgell ym 1984 ac sy’n priodi eleni, 28 mlynedd yn ddiweddarach, wedi ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Santes Dwynwen Stori Sydyn/Quick Reads.

Cafodd ffilm fer o’u stori serch, ynghyd â straeon pedwar o ymgeiswyr llwyddiannus eraill, eu dangos fel rhan o lansiad arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Y wobr gyntaf yw pentwr o lyfrau a gwyliau byr rhamantus i ddau ym mhentref Portmeirion yng ngogledd Cymru.

Mae Alex Jarvis a Phil Harries yn diolch i lyfrau am wneud eu bywydau yn gyflawn. Fel y dywed Alex, "Fe gwrddon ni Nadolig 1984 yn ein llyfrgell gangen leol. Roeddwn newydd ddechrau yn fy swydd newydd fel llyfrgellydd cangen ac fe gerddodd Phil i mewn i’r llyfrgell ar ddiwedd fy wythnos gyntaf.

"Fe dreulion ni’r chwe mis nesaf yn sgwrsio. Roedd o’n arfer gwneud ceisiadau annelwig am lyfrau rheilffyrdd gyda hanner teitlau neu heb awduron ac roedd yn rhaid i mi chwilio’n ddyfal am yr hyn roedd o’n gofyn. Daeth ein dêt cyntaf chwe mis yn ddiweddarach, i ganolfan reilffyrdd Didcot!

"Fel yr awgryma teitl y nofel gan Anthony Powell, Books Do Furnish a Room, mae gennym ni silffoedd llyfrau ym mhobman yn ein cartref, y cyfan wedi’u trefnu yn ôl pwnc neu awdur. Fel llyfrgellydd, fedra i ddim peidio! Rydym ni’n dod o hyd i siopau llyfrau gartref a thramor. Hefyd, rydym ni wastad yn picio i mewn i lyfrgelloedd, ble bynnag rydym ni yn y byd. Rydym ni wedi ymweld â llyfrgelloedd yn Alaska a Hawaii ac wedi gweld llyfrgelloedd teithiol yn St Lucia a Jamaica ar ein teithiau o amgylch y byd. Pan fyddwn ni'n mynd ar fordaith, rydym ni'n hoff o adael llyfrau ar y llong fel y gall eraill gael y pleser o'u darllen.

"Rydym ni’n dal i fod mor angerddol am ddarllen ag yr ydym am ein gilydd, ac wyth mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, byddwn ni’n priodi, ym mis Chwefror 2012."

Dywedodd Delyth Humphreys, Pennaeth Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae ymgyrch Stori Sydyn / Quick Reads yn ennill momentwm ac yn annog miloedd o bobl hyd a lled Cymru i roi cynnig ar ddarllen, gyda llawer o’r bobl hynny erioed wedi darllen llyfr o’r blaen.

Llongyfarchiadau mawr i Alex a Phil ar ennill y gystadleuaeth, a diolch i bawb fu’n cystadlu, roedd hi’n wych darllen y straeon rhamantus oedd yn ymwneud â llyfrau. Roedd y cystadleuwyr a gyrhaeddodd y rhestr fer yn dod o Gasnewydd, Dinbych-y-pysgod, Machynlleth, Rhydaman a Phenarth. Mae’n amlwg fod darllen wedi bod yn sail nifer o berthnasau rhamantus yng Nghymru!"

Ers ei lansio yn 2006, mae menter Stori Sydyn / Quick Reads wedi dosbarthu dros 3 miliwn o lyfrau trwy archfarchnadoedd, siopau llyfrau, llyfrgelloedd, gweithleoedd, carchardai, colegau, prosiectau i deithwyr, y digartref a llawer iawn mwy. Mae’r llyfrau wedi cyflwyno miloedd o bobl newydd i’r pleser o ddarllen, ac wedi annog y rheini sydd eisoes yn darllen i wneud hynny’n amlach. Maent wedi cyrraedd rhai o’r bobl yn ardaloedd mwyaf difreintiedig y DU ac Iwerddon, gan helpu i wella hygyrchedd darllen a newid bywydau.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com