Beirniaid yn cael blas ar Sweet Pizza

11 Mai 2017

Yr awdur G. R. Gemin yn cipio Gwobr Tir na n-Og am yr eildro!

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2017 am y llyfr Saesneg gorau yw Giancarlo Gemin o Gaerdydd, a hynny am yr eildro.

Mae'r wobr, a drefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru, yn dathlu'r teitl Saesneg gorau i blant ac iddo gefndir Cymreig dilys. Mewn digwyddiad arbennig a gynhelir yn Llyfrgell Ganolog Llandudno ar 11 Mai, cyflwynir y wobr i Giancarlo Gemin am ei ail nofel,  Sweet Pizza,  a gyhoeddir gan Nosy Crow.

Nofel ddoniol ond teimladwy yw hon sy'n adrodd hanes Joe, bachgen 14 oed o Fryn-mawr yng Ngwent sy'n falch o'i dras Eidalaidd ac yn addo goresgyn y rhwystrau sy'n ei wynebu er mwyn achub y caffi teuluol. Caiff y stori hon ei chydblethu  â hanes ei dad-cu, Beppe, wrth i'w brofiadau ef yn yr Ail Ryfel Byd gael eu cyflwyno ar ffurf  ôl-fflachiadau mewn recordiadau a wnaed tra oedd yn gwella yn yr ysbyty ar  ôl dioddef strôc. Mae'r rhannau hyn o'r nofel yn seiliedig ar hanes yr  SS Arandora Star  a gafodd ei tharo gan dorpido wrth iddi hwylio am Ganada.

Roedd y panel beirniaid yn gytûn bod y gyfrol  Sweet Pizza  wedi'i hysgrifennu'n feistrolgar gan adlewyrchu agweddau ar fywyd yng Nghymru heddiw, a'i bod yn byrlymu o bersonoliaeth.

Yn  ôl John Humphreys, Cadeirydd Panel Saesneg Gwobr Tir na n-Og, "Mae  Sweet Pizza  yn llyfr gwych, a llwyddodd Giancarlo i ddatblygu naws gynnes ac annwyl y nofel yn gelfydd dros ben."

Dywedodd Giancarlo Gemin, "Rydw i wrth fy modd yn ennill Gwobr Saesneg Tir na n-Og am yr eildro! Mae'n wych fy mod wedi ennill y wobr bwysig hon, a bydd yn sicr yn fy sbarduno i ddal ati i ysgrifennu. Teimlaf yn hynod falch ac emosiynol wrth ennill y fath gydnabyddiaeth gan fy ngwlad enedigol."

Noddir Gwobr Saesneg Tir na n-Og  –  sy'n cydnabod ansawdd arbennig llyfrau Saesneg i blant a phobl ifanc ac iddynt gefndir Cymreig  –  gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru).

Datgelir y teitlau Cymraeg buddugol Cynradd ac Uwchradd mewn seremoni a gynhelir yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017 ym Mro Ogwr ar 1 Mehefin.

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, "Roedd yna gyfoeth o lyfrau i'w hystyried ar gyfer Gwobr Tir na n-Og eleni, gan adlewyrchu ansawdd uchel ac amrywiaeth eang y llyfrau sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae'n bleser mawr cael llongyfarch Giancarlo Gemin a'r cyhoeddwr Nosy Crow ar eu camp."

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com